วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บทความวิชาการ โดย รศ คณาธิป ทองรวีวงศื ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)


 บทความวิชาการเรื่อง  

โดย รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการสิทธิมนุษยฃน 


 
  วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  http://library.nhrc.or.th/ulib/dublin.php?ID=9887


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอผลงานเรื่อง การปรับใช้ พรบคอม พ.ศ. . 2560 กับ เนื้อหาที่กระทบชื่อเสียงของบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ ในงาน TECHCON 2018
 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
(4 th TECHCON 2018 and 2 nd ITECH 2018)

“การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

29 มิย 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ


ผลงานที่นำเสนอ

เรื่องที่  1   การคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) ในบริบทการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป กับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560


เรื่องที่  2   การปรับใช้ พรบคอม พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 กับ เนื้อหาที่กระทบชื่อเสียงของบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (I-SEEC 2018) 2 พค 2561 รวม 3 เรื่อง

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอผลงานวิจัยในงานThe 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018) 2 พค 2561 
รวม 3 เรื่อง

 

Legal limitations relating to the Application of Thai Computer–related Crime Act of B.E. 2560 to the case of “Phishing”The application of Computer related crime Act B.E. 2560 to protect children in digital age from being victim of Cyber-grooming